Veilig sportklimaat

Bij Jeugd Klimvereniging Cocon hechten wij veel waarde aan het creëren van een veilig sportklimaat.

Wat is een veilig sportklimaat

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier sport en jezelf kan zijn. 

Voor JKVCocon is het van belang dat onze jonge sporters hun sport veilig kunnen beoefenen. Zowel in technische zin, als in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. Op deze pagina lees je over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon.

Gedragsregels seksuele intimidatie

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF, daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV activiteiten/trainingen organiseert, dus ook JKVCocon.

Download het document Gedragsregels seksuele intimidatie.

Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vertrouwenscontactpersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. 

De vertrouwenscontactpersonen bij JKVCocon zijn Jaap Gerretse (), Julie Meeuwissen () en Anna Vrins ().

Download het document Vertrouwenscontactpersoon.

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die ingezet kan worden om zorg te dragen voor deze veiligheid. Elke vrijwilliger die met jongeren werkt, moet zo'n VOG aanvragen. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag. Vanaf 1-1-2016 zullen al onze vrijwilligers ook in het bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

JKVCocon werkt uitsluitend met vrijwilligers, en het vinden van nieuwe vrijwilligers is niet altijd gemakkelijk. Wij proberen zo veel mogelijk vrijwilligers te rekruteren vanuit onze leden en kennissen. Mochten wij vrijwilligers aannemen die wij nog niet kennen dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze mensen te leren kennen. Ook werken wij met een vrijwilligershandboek welke vrijwilligers ontvangen en waar ze online bij kunnen, verder tekenen alle vrijwilligers een contract en vragen wij voor alle vrijwilligers een VOG aan.

De NKBV geeft ook nog de volgende tips over het aanstellen van nieuwe vrijwilligers:
Het is raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen, zeker als de vrijwilligers met minderjarigen zullen gaan werken. Als vereniging of regio bestuur heb je een aantal mogelijkheden om meer grip te krijgen op de mensen die actief zijn voor de NKBV.

Kennismakingsgesprek
Indien mogelijk kun je als Regio/Klimvereniging een kennismakingsgesprek voeren met potentiële vrijwilligers. Een kennismakingsgesprek is niet onbeleefd, maar laat zien dat de organisatie de inzet van vrijwilligers serieus neemt. Vraag in het gesprek naar de motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen werken, naar zijn werkervaring en referenties bij vorige organisaties.

Referenties checken
Een Regio/Klimvereniging kan ook de achtergronden van nieuwe vrijwilligers controleren. Dit kan door op basis van het CV, contact op te nemen met als Regio/Klimvereniging uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest. Vraag hierbij naar mensen die direct met de nieuwe vrijwilliger hebben samengewerkt en vraag bij hen na of de verkregen informatie (uit het cv of gesprek) juist is.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger. De VOG moet door de persoon zelf worden aangevraagd. Een VOG moet samen met de kandidaat aangevraagd worden via de website van het Ministerie van Justitie en is gratis voor vrijwilligers die werken met jeugd. Klik hier voor meer informatie.

Gedragsregels kennen en bekend maken
De NKBV heeft, samen met alle andere sportbonden gedragsregels opgesteld m.b.t. het omgaan met anderen. Deze regels gelden voor alle leden, kader en direct betrokkenen bij de klim- en bergsport. Het is belangrijk dat vrijwilligers weten wat deze regels zijn. Dit kan expliciet, maar ook door middel van een verwijzing naar het huishoudelijk reglement of link op de website. Belangrijk is in ieder geval dat iemand kennis neemt van de gedragsregels en zich hier aan conformeert.

Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie
Bij twijfel kan de NKBV het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de kandidaat is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit sportbrede systeem, dat goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf - of tuchtrechtelijke veroordeling voor een van te voren vastgestelde periode.

 


Ogenblik a.u.b. ...