Privacyverklaring JKV Cocon

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van JKV Cocon, gevestigd te Breda,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20100646, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het privacybeleid, dat kan via cyril@jkvcocon.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Daarnaast vindt u in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met het publiceren van foto’s van evenementen van onze vereniging. Ook wijzen we u erop dat medische gegevens in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) worden gezien als bijzondere persoonsgegevens, we zijn daar als vereniging extra voorzichtig mee.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Boekhoudsysteem
 • Penningmeester

 

Het verrichten van aankopen (Trainingsshirt en –vesten)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Bestuurslid JKV Cocon

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

 • Bestuurslid JKV Cocon

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap., bijvoorbeeld om als vrijwilliger voor de vereniging actief te zijn.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming

Drie jaar, controle is op iedere 1e dag van een nieuwe kalenderjaar.

NVT

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden (bijvoorbeeld de NKBV)  als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Foto’s

De Vereniging publiceert op haar website en haar facebookpagina met enige regelmaat informatie en foto’s van haar evenementen zoals trainingen, klimhaldagen en zomerkampen. De vereniging zal bij het inschrijven van nieuwe leden vragen of er bezwaar is van het lid en/of de ouder/voogd tegen publicatie van eventuele foto’s gemaakt tijdens trainingen. Al bestaande leden en/of hun ouder/voogd wordt gevraagd na het lezen van deze privacy-verklaring hun eventuele bezwaar kenbaar te maken. De Vereniging zal dat bezwaar dan doorgeven aan de desbetreffende hoofdtrainer,

De organisatoren van evenementen van de Vereniging zullen bij de inschrijfformulieren van die evenementen om toestemming vragen aan de deelnemers en/of de ouders/voogden van de minderjarige deelnemers of ze akkoord gaan met publicatie van foto’s.

 Medische gegevens

Medische gegevens worden in de AVG gezien als bijzondere persoonsgegevens, die een nog betere  bescherming genieten dan standaard persoonsgegevens. De vereniging verwerkt daarom het liefst zo min mogelijk van dergelijke gegevens. Soms is het echter noodzakelijk dat hoofdtrainers en/of organisatoren van activiteiten kennis nemen van medische gegevens van (minderjarige) leden. Daarom vraagt de Vereniging bij inschrijving van een lid of bij aanmelding voor een activiteit of de verenging op de hoogte moet zijn van medische situaties die op een of andere manier invloed kunnen hebben op de veiligheid tijdens het uitoefenen van de klimsport. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het slikken van medicijnen, wat belangrijke informatie kan zijn voor de organisator van een meerdaagse activiteit. De kennis over deze medische gegevens wordt alleen verwerkt door de hoofdtrainer van de groep of de hoofdorganisator van de activiteit. De gegevens worden zo snel mogelijk na het aflopen van de activiteit of het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd.

 Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 Minderjarigen

Indien u als minderjarige lid worden van onze vereniging dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 Links naar andere websites

De website van JKV Cocon kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijk bestuurslid:     Cyril Rosman

E-mail:                                       cyril@jkvcocon.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...